ALV O.Z. & P.C. DE SNIPPEN

datum:          woensdag 30 oktober 2019

tijd:                20.00 uur

plaats:           Clubhuis De Spetter

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1-11-2018
 4. Jaarverslagen 2018-2019
  1. a. Financieel jaarverslag 2018-2019
  2. Verslag Kascommissie en samenstelling nieuwe Kascommissie
  3. Begroting 2019-2020
 5. Bestuursverkiezingen volgens schema:
  1. Voorzitter, Dick Schwegler, aftredend en herkiesbaar.
  2. Lid Clubhuiscommissie, Anouk Bakker, aftredend en herkiesbaar.–   
  3. Lid Redactie, Pim van Leeuwen
   1. Kandidaten voor deze functies kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van de vereniging tot uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Belangstellenden kunnen de stukken opvragen via e-mail bij secretariaat: info@snippen.nl.

AFTREEDROOSTER BESTUUR O.Z. & P.C. DE SNIPPEN
voorzitter20192022
penningmeester20202023
secretaris20212024
lid zwemcommissie20212024
lid waterpolocommissie20202023
lid clubhuiscommissie20192022
lid redactie20192022

Komt allen!

Kom jij zwemmen bij De Snippen?